Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego https://apetytnazycie.com.pl/sklep
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
https://apetytnazycie.com.pl/regulamin,
4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://apetytnazycie.com.pl/sklep,
5. Sprzedawca Marta Skoczeń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia
dietetyczna „Apetyt na Życie” specjalista ds. żywienia Marta Skoczeń” z siedzibą w Sitnie
18A, 07-200 Wyszków NIP 7621979231 REGON 364398800
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci e-booków oraz innych produktów elektronicznych
opisanych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych
przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. standardowa przeglądarka internetowa,
4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych
w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę
jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze
Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w
Sklepie.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za
pośrednictwem Sklepu.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marta.skoczen@interia.eu. W
reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca
będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i
poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim
dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest
podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia
następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia
jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze
Sprzedawcą.
2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki
płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności,
Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.
Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie
zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu
zamówienia.
3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać
zawarta umowa określonego rodzaju:
1. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o
dostarczenie treści cyfrowych.
4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał
nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich
poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub
poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu
przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości
podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie
kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez
Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
§ 5
Dostawa i płatność
1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
1. Płatności elektroniczne przelewy24.pl, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
następującego operatora płatności: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697
000 zł
2. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa,
Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
§ 6
Produkty elektroniczne
1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book itp. następuje
poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia
wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego
produktu elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte
przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
§ 7
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty
elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy.
2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej,
mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o
dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie
treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją
uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 9
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
pocztą elektroniczną.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu
którego reklamacja została złożona.
§ 12
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika
oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za
pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem
https://apetytnazycie.com.pl/cookie-policy/
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje
zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu
rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia
umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019.

Ta strona korzysta z ciasteczek (pliki cookies), aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Przekazując swoje dane w trakcie korzystania ze strony wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie na serwerze. Dane te są przechowywane w sposób bezpieczny, a ich administratorem jest Marta Skoczeń prowadząca działalność pod nazwą Poradnia dietetyczna „Apetyt na Życie” specjalista ds. żywienia Marta Skoczeń. W każdej chwili możesz żądać ich usunięcia za pomocą formularza kontaktowego.